Valor

Oferta

Skorzystaj z naszych usług

Obsługa księgowa

Zawarta z Abak umowa traktuje obsługę księgową bardzo szeroko, gdyż obejmuje swoim zakresem prowadzenie ksiąg rachunkowych, obsługę administracyjną oraz reprezentację klienta przed organami skarbowymi. Abak S.A. realizuje swoją usługę z zachowaniem najwyższych standardów, zapewnia klientowi łatwy dostęp do informacji i ponosi pełną odpowiedzialność materialną za błędy popełnione w trakcie realizacji usługi.

Zakres usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych 


 • opracowanie polityki rachunkowości ze szczególnym uwzględnieniem rachunkowości zarządczej i kosztowej;
 • rejestracja zdarzeń gospodarczych;
 • prezentacja sytuacji materialnej i wyniku finansowego jednostki; 
 • monitoring prawidłowości przyjmowanych i emitowanych dokumentów; 
 • dekretacja dokumentów księgowych; 
 • sporządzanie wydruków zapisów księgowych, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości;
 • ewidencja VAT;
 • przygotowywanie zestawień, raportów i wydruków zapisów księgowych, w tym bilans, rachunek wyników; 
 • analizy dla celów rachunkowości zarządczej i kosztowej;
 • ustalanie wysokości zaliczek na podatek dochodowy CIT i PIT;
 • zeznania roczne PIT i CIT na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych
 • sprawozdania GUS z zakresu finansowo-księgowego;
 • ewidencja środków trwałych oraz plan amortyzacji;
 • roczne sprawozdania finansowe w tym: wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych;

Stosujemy określone ustawą zasady rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiając sytuację materialną i wynik finansowy. Zgodnie z umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych po zamknięciu roku obrotowego dokumenty źródłowe wydawane są naszemu Klientowi bezzwłocznie, bądź za osobnym rocznym wynagrodzeniem przechowywane są w archiwum Abak przez okres nie dłuższy niż dwa lata.

Prowadzeniem księgowości, jak również sporządzaniem miesięcznych raportów zajmują się wykwalifikowani i na bieżąco szkoleni w zakresie przepisów prawa bilansowego i podatkowego księgowi, natomiast usługi doradztwa podatkowego świadczą doradcy podatkowi. Współpracujemy też z biegłymi rewidentami w zakresie przeprowadzania badań sprawozdań finansowych.

Zakres obsługi administracyjnej 

W ramach umowy o usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych sekretariat Abak świadczy następujące usługi administracyjne:

 • rejestracja przedsiębiorstwa Klienta w Urzędzie Skarbowym;
 • aktualizacja danych Klienta w Urzędzie Skarbowym;
 • sporządzanie przelewów dotyczące zobowiązań podatkowych w formie wydruków lub plików wysyłanych pocztą e-mail;
 • składanie wniosków do Urzędów Skarbowych o wydanie zaświadczeń o nie zaleganiu przez naszego Klienta ze zobowiązaniami budżetowymi;
 • prowadzenie w imieniu naszego Klienta korespondencji z organami podatkowymi i bankami;
 • odbieranie dokumentów z siedziby Klienta, o ile umowa tak stanowi;

Reprezentacja klienta przed organami skarbowymi

Reprezentujemy naszych Klientów przed organami skarbowymi, organami kontroli skarbowej oraz przed Wojewódzkimi i Naczelnym Sądem Administracyjnym w zakresie zobowiązań podatkowych oraz przed ZUS w zakresie ubezpieczeń społecznych. Ponadto kontrole skarbowe i ZUS dotyczące okresu, w którym prowadziliśmy księgi rachunkowe przeprowadzane są w siedzibie Abak. W związku z tym kontakty naszego Klienta z administracją podatkową ograniczone są do minimum. Konsultacje doradcze oraz reprezentowanie Klienta wliczone są w koszty obsługi miesięcznej, o ile dotyczą bieżącej działalności gospodarczej firmy Klienta, objętej umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych.