Valor

Oferta

Skorzystaj z naszych usług

Outsourcing

Zasadą outsourcingu jako profesjonalnej specjalistycznej usługi zewnętrznej jest przejęcie wszelkich czynności związanych z obsługą księgową przedsiębiorstwa Klienta i dbałość o zapewnienie ciągłości informacji finansowo-podatkowej. Znaczna część danych i dokumentów księgowych jest wprowadzana do programu komputerowego Spółki poprzez automatyczny import z programów księgowych i magazynowych klientów, co umożliwia wzrost wydajności pracy i eliminuje błędy wynikające z powtórnego wprowadzania danych przez operatorów, a także pozwala Spółce systematycznie rozszerzać zakres świadczonych usług zgodnie z oczekiwaniami rynku. Abak wyznaje zasadę ograniczania obowiązków Klienta do minimum.


Stosowany model współpracy pomiędzy Abak S.A. a Klientem powstał na bazie wieloletnich doświadczeń Spółki na rynku usług księgowych i ma na celu:

  • zmniejszenie kosztów rozliczeń finansowych przedsiębiorstwa, 
  • oszczędność czasu i zasobów, które przedsiębiorca może efektywnie wykorzystać na prowadzenie działalności gospodarczej, 
  • wzrost wiarygodności Klienta, którego dane finansowe są prezentowane przez niezależny podmiot, co ułatwia pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania
  • ograniczenie ryzyka strat spowodowanych następstwami błędów wynikających z braku wiedzy i odpowiedniego doświadczenia,
  • terminowe i efektywne wykonanie zleconych usług.

Prowadzenie ksiąg:

Księgi rachunkowe Klientów prowadzone są w specjalistycznym programie finansowo-księgowym, umożliwiającym sporządzanie raportów i zestawień w wielu układach, mogących zaspokoić wszelkie potrzeby właścicieli i menedżerów przedsiębiorstw w zakresie rachunkowości zarządczej i kosztowej. Raporty, zestawienia i analizy przekazywane są w wersji elektronicznej.

Dostęp do informacji:

Klient nasz ma dostęp do informacji na temat stanu finansów, danych dotyczących dokumentów źródłowych i uzyskanych wyników w każdej chwili w godzinach pracy biura od poniedziałku do piątku od godziny 7.30 do 16.30. Informację można otrzymać osobiście, telefoniczne, faxem lub pocztą elektroniczną. 

Bezpieczny, zdalny dostęp do danych finansowych pozwala Klientom podejmować decyzje w warunkach pełnej informacji, co stanowi podstawę uzyskania przewagi konkurencyjnej na rynku i gwarantuje podejmowanie optymalnych decyzji. W celu zapewnienia dobrej współpracy i bezbłędnego wykonania usługi opracowujemy z osobą upoważnioną do kontaktów z Abak harmonogram dostarczania ze strony Klienta lub odbioru przez Abak dokumentów oraz dostarczania Klientowi raportów i zestawień.

Poufność:

Zgodnie z umową o prowadzenie ksiąg rachunkowych Abak zobowiązuje się zachować w tajemnicy wszelkie informacje, jakie powziął o firmie w związku z wykonywanymi usługami. Kwestia poufności uzyskanych informacji jest jedną z ważniejszych w hierarchii wartości naszej Firmy. Duży nacisk kładziemy na odpowiednie rozwiązania, porządkujące uprawnienia i dostęp do informacji i plików elektronicznych. Dlatego do uzyskania danych na temat stanu finansów mają w naszej Firmie tylko upoważnieni pracownicy naszych Klientów.

Odpowiedzialność:

Zgodnie z umową zawieraną z Klientem za wszelkie błędy wynikające ze źle wykonanej usługi pełną odpowiedzialność materialną ponosi Abak. Z tego tytułu jesteśmy objęci stosownymi umowami ubezpieczeniowymi.