Valor

Oferta

Skorzystaj z naszych usług

Doradztwo podatkowe:

Przepisy podatkowe w Polsce zgodnie z panującą powszechnie opinią są skomplikowane i niespójne, co sprawia, iż przedsiębiorcy narażeni są na popełnianie błędów, których źródłem jest niewłaściwa interpretacja prawa podatkowego. Drugim źródłem błędów podatkowych są oczywiste omyłki pisarskie w trakcie ewidencji zdarzeń gospodarczych. Skutki finansowe obu rodzajów błędów są aż nadto wymierne i dotkliwe.

Proponowane przez nas usługi z zakresu doradztwa podatkowego mają na celu:


  • Pomoc doraźną polegającą na sprawdzeniu zgodności dokumentacji finansowo-księgowej z wymogami przepisów podatkowych (audyt podatkowy), sporządzaniu opinii i dokumentacji podatkowych
  • Wprowadzanie w przedsiębiorstwie procedur kontrolnych i udoskonalonych metod zarządzania, ograniczających ryzyko popełnienia błędów podatkowych oraz korzystnych podatkowo struktur i metod finansowania działalności.

Zakres usługi:

  • optymalizacja wysokości należności podatkowych;
  • informacja i doradztwo w zakresie ulg podatkowych i zwolnień podatkowych;
  • ocena poprawności umów i przyjętych rozwiązań w kontekście zobowiązań podatkowych;
  • optymalizacja formy prawno-organizacyjnej i podatkowej firmy Klienta w kontekście zobowiązań podatkowych; 
  • interpretacja i wyjaśnienia w zakresie obowiązujących przepisów podatkowych, orzecznictwa oraz praktyki podatkowej organów podatkowych;
  • sporządzanie deklaracji podatkowych CIT, PIT, VAT;

Celem przygotowania do przyszłych kontroli skarbowych w przedsiębiorstwie prowadzimy także jednorazowe lub okresowe audyty podatkowe ksiąg rachunkowych i ewidencji prowadzonych dla celów podatkowych, mające przede wszystkim na celu ujawnienie formalnych nieprawidłowości przy zastosowaniu procedur zbieżnych z procedurami organów skarbowych prowadzących postępowania. Wynikiem audytu podatkowego jest protokół zawierający ustalenia, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wykryte nieprawidłowości oraz zawierający opis procesu naprawczego ksiąg i ewidencji.